Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Níže uvedené všeobecné obchodní a dodací podmínky spol. Almio, s.r.o. (dále jen VODP) se vztahují na dodávky materiálů Almio s.r.o.

 1. Základní podmínky
  1. Dodávky na základě vystavených objednávek musí být reali zované v souladu s VODP Almio, s.r.o., které se považují za plně akceptované ze strany kupujícího potvrzením kupní smlouvy.
  2. Všechny změny VODP Almio s.r.o. jsou platné pouze tehdy, pokud jsou odsouhlasené oběma stranami písemnou formou.
 2. Objednávky
  1. Objednávka musí obsahovat údaje o popisu materiálu - jakosti, technickou specifikaci, množství, měrnou jednotku, jednotkovou cenu, měnu, údaje o balení a obalech, přepravní dispozice, přebírací podmínky a termíny expedice.
  2. Změny a dodatky mají platnost pouze tehdy, pokud jsou odsouhlasené písemnou formou oběma stranami.
 3. Dodací podmínka
  1. Místo dodání zboží je uvedeno v kupní smlouvě. Pod dodací podmínkou EXW je materiál dodávaný ze skladů firmy Almio s.r.o. Olomouc nebo Praha.
 4. Termíny dodávek
  1. Dodávka materiálů kupujícímu se realizuje v termínech potvrzených kupní smlouvou. Po dohodě obou smluvních stran může být termín dodávky/odběru zboží prodloužen o maximálně 3 měsíce.
  2. V případě, že zboží, které má být odebráno ve skladu prodávajícího a nebude odebráno nejpozději 14 dnů po dohodnutém termínu dodání zboží, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit.
  3. V případě, že kupující zboží ve stanoveném termínu zboží neodebere nebo odmítne jeho převzetí je prodávající oprávněn zboží fakturovat a žádat jeho zaplacení v řádném a dohodnutém termínu, uvedeném na faktuře.
 5. Množství dodaného zboží
  1. Množství je v kupní smlouvě určeno dle požadavku kupujícího nebo dohody obou stran. Není-li dohodnuto jinak, činí přípustná množstevní odchylka 10 %.
 6. Převzetí zboží kupujícím
  1. Kupující je povinen při objednávání zboží uvést, kdo je oprávněn převzít dodávané zboží, případně tak i uzavřít kupní smlouvu.
  2. Pokud tak neučiní při objednání, musí zajistit, aby osoba přebírající zboží, byla vybavena plnou mocí. V případě, že ani tak neučiní, platí, že ten, kdo předloží objednávku kupujícího, je kupujícím zmocněn k nákupu zboží a že ten, kdo je ochoten zboží převzít a převzetí potvrdit, je tak pro kupujícího oprávněn učinit.
  3. Dodávka je splněná převzetím zboží kupujícím nebo jeho dopravcem. Prodávající je oprávněn požadovat od přebírající osoby oprávnění k převzetí zboží, SPZ přepravního vozidla a jeho identifikační údaje – jméno, příjmení, číslo OP nebo rodné číslo. Tyto údaje slouží pouze pro potřeby případného dohledání zboží a jsou k dispozici pouze odpovědným pracovníkům kupujícího a prodávajícího.
  4. Přeprava zboží je realizovaná dle dohodnutých podmínek, uvedených v kupní smlouvě.
 7. Balení
  1. Pro každý druh zboží je stanoven prodávajícím standardní přepravní obal tak, aby bylo zajištěna jeho ochrana.
  2. Prodávající může vhodnou formou umístit na obalech zboží vlastní značku/etiketu resp. název firmy.
  3. Prodávající na dodacím listě a faktuře vyznačí počet a hodnotu vratného obalu. Přepravné za vrácení obalů platí kupující.
 8. Průvodní doklady
  1. Povinným průvodním dokladem je dodací list. Materiálový atest-certifikát je dodáván na základě požadavku kupujícího
 9. Požadavky na kvalitu
  1. Požadavky na kvalitu jsou stanovené v kupní smlouvě, v normách pro daný typ materiálu, případně jinou písemnou dohodou smluvních stran.
 10. Reklamace
  1. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží, kterou je možno zjistit vizuální kontrolou, ihned po jeho převzetí.
  2. Vady zboží, ktoré je možno zjistit v rámci kvalitatívní kontroly jakož i množstevní rozdíly je kupujíci povinný oznámit prodávajícímu do 21 dní od data převzetí zboží písemnou formou.
  3. Vyjádření k reklamaci ze strany prodávajícího se stanovuje maximálně do 4 týdnů, a to písemnou formou.
  4. Dodavatel si uplatňuje nárok na množstevní rozdíly v dodávkach materiálů do +/- 0,5%, v tomto případě odběratel nebude požadovat náhradu chybějícího množství resp. nárokovat vrácení nadbytečného množství.
  5. Za poškození zboží vzniklé během dopravy zajišťované kupujícím, prodávající nezodpovídá.
 11. Fakturace
  1. Prodávající zašle kupujícímu fakturu v jednom vyhotovení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 12. Platba
  1. Splatnost je uvedená podle smlouvy na faktuře.
  2. Kupujúci je povinen provést platbu v takovém časovém předstihu, aby platba v den splatnosti byla realizována na účet prodávajícího. Každá smluvní strana hradí poplatky své banky.
  3. Platba bude realizována v dohodnuté měně.
  4. Nezaplacení kupní ceny ve stanoveném termínu se považuje za podstatné porušení smlouvy. Prodávající má v takovém případě nárok na úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Prodávající je též oprávněn pozastavit dodávky zboží, které vyplývají z jiných smluv uzavřených s kupujícím.
  5. Zboží zůstává majetkem prodávajícího do jeho úplného zaplacení kupujícím.
 13. Odstoupení od plnění smlouvy
  1. Prodávající může odstoupit od smlouvy pokud kupující je ve zpoždění s úhradou faktury více než 60 dní.
  2. Kupujíci může odstoupit od smlouvy, jestliže prodávající nedodá zboží do 30 dní po dohodnutém termínu, pokud se smluvní strany písemně nedohodou jinak.
 14. Záverečné ustanovení
  1. a) Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené kupní smlouvy se řídí ustanoveními obchodního zákoníku.
  2. Tyto obchodní podmínky se vztahují na veškeré dodávky zboží dohodnuté po jejich vydání.
  3. Tyto obchodní podmínky platí od 01.09.2009.